අප අමතන්න

ඌව පළාත් ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු, සංචාරක, ප්‍රවාහන, සංස්කෘතික සහ පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
රජ වීදිය
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)552 222 810
ෆැක්ස් : +94 (0)552 222 810
විද්‍යුත් තැපෑල : info@sportsmin.up.gov.lk


 

 

නම

තනතුර

දුරකථන අංක

දුරකථන අංක

ෆැක්ස් අංකය

ජංගම

01

ඩී.ජී.සී.ජයතුංග මිය

ලේකම්

055-2222461

055- 2222807

071- 8201794

02

එන්.එම්.එස්.පී.කේ.නිශ්ශංක මයා

සහකාර ලේකම්

055-2229675

055- 2222807

071- 5813370

03

අජිත් දිසානායක මයා

පළාත් කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ

055-2222607

055- 2222607

071- 4534344

04

ආර්.එම්.එස්.එල්.බී.රත්නායක මයා

පළාත් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ)

055-2231910

055-2231910

071-2351186

05

ආර්.එම්.එල්.සී. අබේසිංහ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

055-2222670

055- 2222807

072-2238811

06

එච්.එන්.ඩී.ජයලත් මිය

ගණකාධිකාරී

055-2221973

055- 2222807

071-3600092

07

රේණුකා දිසානායක

පරිපාලන නිලධාරී

055-2222807

055- 2222807

 

Contact us

3 + 5 =