ක්ෂේත්‍රය

  • තනි පුද්ගල හා සංවිධානයක් ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ විට ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදුකොට මඟි ආවරණ ඉදිකර දෙනු ලැබේ.
  • අලුත්වැඩියා කිරීමේදීද ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.