අංශ හා දෙපාර්තමේන්තු


අංශ හා දෙපාර්තමේන්තු
 • ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව
 • යෞවන කටයුතු අංශය
 • සංචාරක ප්‍රවර්ධන ඒකකය
 • ප්‍රවාහන අංශය
 • සංස්කෘතික අංශය
 • පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
 • විස්තර සහිතව
  • ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව
   • ගිරාඳුරුකෝට්ටේ ක්‍රීඩා විද්‍යායතනය
    • පාඨමාලා
    • පහසුකම්
   • සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්
   • ක්‍රීඩා වැඩසටහන්
   • ශරීර සුවතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්
  • යෞවන කටයුතු අංශය
   • යෞවන ප්‍රතිභා උළෙල
   • වෘත්තීය මග පෙන්වීම්
   • තරුණ ස්වේච්ඡා සංවිධාන බලගැන්වීම
   • වෙනත් පුහුණු
   • ස්වයං රැකියා සඳහා අනුග්‍රහයන්
 • සංචාරක ප්‍රවර්ධන ඒකකය
  • ඌව සංචාරක වෙබ් අඩවි හා ප්‍රකාශන
  • ඌවේ සංචාරක නවතුම්හල්
  • ඌවේ සංචාරක ආකර්ශණීය ස්ථාන
  • ප්‍රජා සංචාරක ගම්මාන
  • සංචාරක ප්‍රවර්ධන විශේෂ වැඩසටහන්
  • සංවර්ධන වැඩසටහන්
  • වැඩමුළු
 • ප්‍රවාහන අංශය
  • බස් නැවතුම් පළ සංවර්ධනය
  • බස් මගී ආවරණ ඉදිකිරීම්
  • පුහුණු
  • රිය අනතුරු වළකමු නිරතුරු
  • මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
 • සංස්කෘතික අංශය
  • වාර්ෂික වැඩසටහන්
  • ජාතික හා ආගමික උත්සව සඳහා අනුග්‍රහය
  • කලායතන සඳහා අනුග්‍රහය
  • උත්සව සඳහා පළාත් නර්තන කණ්ඩායම ඉල්ලීමට
  • ඌව ජනකලා කේන්ද්‍රය
  • ඌව පළාත් සංස්කෘතික කලා මහෝත්සවය
  • ඌව කතුවරුන් දිරිගැන්වීම
 • පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
  • පුහුණු
  • අලෙවි මධ්‍යස්ථාන
  • නිෂ්පාදන
  • අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්
  • පේෂකර්ම මධ්‍යස්ථාන