ඒ.ජේ.එම්.මුසම්මිල් මහතා
ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර

දමයන්ති පරණගම මහත්මිය
ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්

නිහාල් ගුණරත්න මහතා
ලේකම්

දැක්ම

ඌව පළාතේ ජීවත්වන ජනතාවගේ තිරසර සංවර්ධනයට දායකවන ආයතන අතරින් විශිෂ්ටතම ආයතනය බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

සාමාජික, ආර්ථික, දේශපාලන, සංස්කෘතික පුනර්ජීවයකින් යුතු අභිමානවත් යෞවනත්ව සංවර්ධන ක්‍රමවේදයක්, කායික හා මානසික සුවතාවයෙන් යුත් මනා පෞරුෂයකින් හෙබි ක්‍රීඩකයින් බිහිකිරීමේ ක්‍රියාවලියක්, අපේ කමට මුල්තැන දෙන ගමේ කමේ සිරි නංවන ග්‍රාමීය ජන ජීවිතයේ හැඩ සලසන පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙළක්, පරිසර හිතකාමී සහ ඌවේ අභිමානය ඔප්නංවන සංචාරක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්, සියලුම ජන කොටස්හි කලා හා සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික පුනර්ජීවයක් ඇති කිරීමේ ප්‍රශස්ත වැඩ පිළිවෙළක්, ජනතා හිතවාදී සංවිධානාත්මක ප්‍රවාහන ජාලයක් තුළින් ඌව පළාත අභිමානවත් කරවීම.

පුවත් හා නිවේදන

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.