යෞවන කටයුතු


  • යෞවන යෞවනියන්ගේ දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  • ඌව පළාතේ තරුණ තරුණියන් සඳහා රැකියා උත්පාදනය කිරීම.
  • ස්වයං රැකියා සඳහා දිරිගැන්වීම