ඌව පළාත් ක්‍රීඩා විද්‍යායතනය – ගිරාඳුරුකෝට්ටේ
ක්‍රීඩා පුහුණුකරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – සති අන්ත

Download Application