පුවත් හා නිවේදන


සාහිත්‍යකරණයේ නියැලෙන නිර්මාණකරුවන් දිරිගැන්වීම

සාහිත්‍යකරණයේ නියැලෙන නිර්මාණකරුවන් දිරිගැන්වීම

මෙම වැඩසටහන යටතේ ඌව පළාතේ වෙසෙන සාහිත්‍යකරණයේ නියැලෙන නිර්මාණකරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා ඔවුන් විසින් රචිත ගද්‍ය, පද්‍ය, නව කතා, කෙටි කතා සහ ළමා කතා වැනි නිර්මාණ රුපියල් 50,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව, සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය මගින් මිලදී ගනු ලැබේ.  එහිදි අමාත්‍යාංශය විසින් පත්කළ...

read more
සංචාරක මාර්ගෝපදේශක පුහුණු පාඨමාලාව

සංචාරක මාර්ගෝපදේශක පුහුණු පාඨමාලාව

ඌව පළාත් සංචාරක ප්‍රවර්ධන ඒකකය විසින් සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පළාතේ තරුණ තරුණියන් සඳහා සංචාරක මාර්ගෝපදේශක  පුහුණු පාඨමාලාව සංවිධානය කර පවත්වාගෙන යාම සිදුකරණු ලැබේ. සංචාරක මාර්ගෝපදේශක  පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්  කිරීම  සඳහා උපදෙස් මාලාව මේ සඳහා අයදුම් කළ...

read more
මගී ආවරණ ඉදිකිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.

මගී ආවරණ ඉදිකිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.

ක්ෂේත්‍රය තනි පුද්ගල හා සංවිධානයක් ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ විට ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදුකොට මඟි ආවරණ ඉදිකර දෙනු ලැබේ. අලුත්වැඩියා කිරීමේදීද ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ...

read more
ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබා දීම.

ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබා දීම.

ක්ෂේත්‍රය අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා මැහුම් යන්ත්‍ර ලබා දීම. ජූකී මැෂින්/ අධිවේගී මැෂින් සිග්සැග් මැෂින් සාමාන්‍ය මහන මැෂින් ඕවලොක් මැෂින් අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා කාර්මික උපකරණ ලබා දීම. බහුකාර්ය ලීවැඩ යන්ත්‍ර විදුලිබ ඩ්‍රිල්/ ග්‍රයින්ඩර් ධාන්‍ය ඇඹරුම් යන්ත්‍ර හයිපෙෂර් කම්පෙෂර්...

read more
විවිධ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයන්හි පුහුණු කිරීම.

විවිධ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයන්හි පුහුණු කිරීම.

පුහුණු ක්ෂේත්‍රයව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා දීම. පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් ඉලක්කගත වේ. හෝටල් පාඨමාලා බරවාහන යන්ත්‍ර පුහුණුව සඳහා මාර්ගෝපදේශනය. රූපලාවන්‍ය පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම. ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම. අවශ්‍යතාකණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ තනි පුද්ගල අයදුම් කරුවන්...

read more
තරුණ තරුණියන් උදෙසා උපදේශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

තරුණ තරුණියන් උදෙසා උපදේශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

පුහුණු ක්ෂේත්‍රය ආකල්ප සංවර්ධනය අනාගත අභිවෘද්ධිය නඟාසිටු වීම. අවශ්‍යතා50 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් ප්‍රාදේශීයව අයඳුම් කළහොත් ඒ ඒ ප්‍රදේශයන්හිදී හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් 200 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් මඟින් සම්පත්දායකත්වය සුදුසු පරිදි ලබා දෙමින් උපදේශන වැඩසටහන්...

read more
ඌව පළාත් රාජ්‍ය නර්තන කණ්ඩයම සංස්කෘතික උත්සව, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික උත්සව සඳහා ලබා දීම.

ඌව පළාත් රාජ්‍ය නර්තන කණ්ඩයම සංස්කෘතික උත්සව, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික උත්සව සඳහා ලබා දීම.

පුහුණු ක්ෂේත්‍රය වෙස් නැටුම් කණ්ඩායම ලබා ගැනීම. පිළිගැනීමේ නර්තන නිර්මාණාත්මක නර්තන ඔබගේ ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවක් නර්තනයෙන් හැඩ කරගැනීමට අප ආයතනය පහසුකම් සලසා ඇත. පහත දැක්වෙන සේවාවන් අප වෙතින් අඩු මිලකට ලබා ගත...

read more
ඌව පළාතේ තරුණ තරුණියන්ගේ නර්තන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

ඌව පළාතේ තරුණ තරුණියන්ගේ නර්තන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

පුහුණු ක්ෂේත්‍රය උසස්පෙළ නර්තන විෂය හැදෑරූ තරුණ තරුණියන්ට සාම්ප්‍රදායික නර්තනය සහ නව නිර්මාණ නර්තන පුහුණු ලබා දීම සහ බෙරවාදනය පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දීම. විවිධ වයස් කාණ්ඩවලට අදාළව නර්තන පුහුණුව සහ බෙර වාදන පාඨමාලා පැවැත්වීම. අවශ්‍යතා සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ නර්තන විෂය...

read more
ප්‍රාසාංගික කලාශිල්ප ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් පැවැත්වීම

ප්‍රාසාංගික කලාශිල්ප ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් පැවැත්වීම

පුහුණු ක්ෂේත්‍රය ගිනිසිසිල ගම්මඩු කවිමඩු අවශ්‍යතාප්‍රාදේශීය සංවිධානයක්, සංගමයක්, සමිතියක් විසින් ඉල්ලුම් කළ යුතු අතර, ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළව ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් අප වෙත ලැබෙන ඉල්ලීම් අනුව අප අමාත්‍යාංශයේ සම්පත් දායකත්වයෙන් සහ ඉල්ලුම් කළ ප්‍රාදේශීය සංගමය, සමිතියේද...

read more