ඌව පළාත් සභාව යෝග්‍යතා සහතිකපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා මෝටර් රථ වැඩපළවල් අනුමත කිරීම – 2023 පිළබඳ විස්තර පහතින් භාගත කරගත හැකිය

PDF අයදුම් පත්‍රය භාගත කිරීම සඳහා